About Nepal


नेपालको बारेमा सम्‍बन्‍धित केही साइट हरु:

नेपाल सरकार – Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation – Government of Nepal
Nepal Tourism Board
Destination Nepal – Adventure Tourism Nepal, Nepal Travel, Nepal Tour, Nepal Flight, Himalayas in Nepal
VisitNepal.com – Nepal Travel, Trekking & Tours Information
Travel-NEPAL.com

थपघट गर्नको लागि सहयोगको आग्रह गर्दछौं ।